Fotos

  • Switzerland v Romania
  • Switzerland v Romania
  • Switzerland v Romania
  • Nikolai Obolski (Russia)