• 90+5'
  Baga
 • 90+4'
  Filipenko
 • 90+4'
  Renan Bressan
 • 90+3'
  Payet
 • 90+3'
  Payet
 • 90+1'
  Radkov
 • 90+1'
  Radkov
 • 90'
  Rodionov
 • 90'
  Elana
 • 88'
  Sivakov
 • 87'
  Pedretti
 • 87'
  Pedretti
 • 83'
  Vasilyuk (entra) - Olekhnovich (sale)
 • 83'
  Renan Bressan
 • 81'
  Olekhnovich
 • 80'
  Gueye
 • 79'
  Bordachev
 • 77'
  Sivakov (entra) - Hleb (sale)
 • 77'
  Bonnart (entra) - Martin (sale)
 • 76'
  Elana
 • 76'
  Hleb
 • 76'
  Rozehnal
 • 76'
  Renan Bressan
 • 74'
  Sidibé
 • 74'
  Sidibé
 • 74'
  Renan Bressan
 • 73'
  Roux
 • 73'
  Payet
 • 71'
  Gueye
 • 70'
  Renan Bressan
 • 69'
  Payet (entra) - Kalou (sale)
 • 68'
  Renan Bressan
 • 67'
  Kalou
 • 66'
  Sidibé
 • 66'
  Roux
 • 65'
  Roux (entra) - Bruno (sale)
 • 64'
  Elana
 • 64'
  Renan Bressan
 • 63'
  Renan Bressan
 • 63'
  Pedretti
 • 59'
  Renan Bressan
 • 59'
  Renan Bressan
 • 58'
  Digne
 • 58'
  Sidibé
 • 57'
  Martin
 • 56'
  Radkov
 • 56'
  Rodelin
 • 53'
  Pedretti
 • 51'
  Kontsevoi
 • 50'
  Elana
 • 50'
  Rodionov
 • 48'
  Sidibé
 • 48'
  Sidibé
 • 46'
  Kontsevoi (entra) - A. Volodko (sale)
 • 46'
 • 45+2'
  Martin
 • 45'
  Renan Bressan
 • 44'
  Gorbunov
 • 44'
  Bruno
 • 42'
  Renan Bressan
 • 42'
  Gueye
 • 41'
  Bruno
 • 38'
  Renan Bressan
 • 37'
  Elana
 • 37'
  A. Volodko
 • 37'
  Pedretti
 • 36'
  Baga
 • 35'
  Bruno
 • 33'
  Gueye
 • 31'
  Bruno
 • 31'
  Bruno
 • 31'
  Digne
 • 28'
  Bruno
 • 27'
  A. Volodko
 • 24'
  Polyakov
 • 21'
  Bruno
 • 21'
  Renan Bressan
 • 20'
  Rodionov
 • 17'
  Olekhnovich
 • 16'
  Bruno
 • 14'
  Sidibé
 • 12'
  Rodionov
 • 11'
  Pedretti
 • 7'
  Renan Bressan
 • 4'
  Bruno
 • 1'
  Renan Bressan
 • 1'