• 86'
  Polukarov
 • 82'
  Yushkov (entra) - Gitselov (sale)
 • 81'
  Jensen (entra) - Jensen (sale)
 • 69'
  Okechukwu (entra) - Rasmussen (sale)
 • 67'
  Matveev (entra) - Grishin (sale)
 • 59'
  Madsen
 • 3'
  Chugainov